Statut

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH”  W WARSZAWIE
uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 07.06.2018r, zarejestrowany w KRS 16.10.2018r.

Tekst jednolity Statutu SM Osiedle Młodych znajduje się w zakładce AKTY PRAWNE poszczególnych nieruchomości Spółdzielni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 –  5
II. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI § 6 – 16
III. UDZIAŁY § 17 – 18
IV. PRAWO DO LOKALI § 19 – 58
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 19 – 24
B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO § 25 – 35
C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU § 36 – 47
D. PRAWO ODRÊBNEJ WŁASNOŚCI § 48 – 58
V. BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW… § 59 – 63
VI. ORGANA SPÓŁDZIELNI § 64 – 88
A. WALNE ZGROMADZENIE § 65 – 75
B. RADA NADZORCZA § 76 – 82
C. ZARZĄD § 83 – 88
D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZĄDU § 89
VII. LUSTRACJA § 90
VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI § 91 – 97
IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE § 98 – 99